Có 1 kết quả:

tuì xiū

1/1

tuì xiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to retire
(2) retirement (from work)

Một số bài thơ có sử dụng