Có 1 kết quả:

tuì xiū jīn

1/1

tuì xiū jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) retirement pay
(2) pension