Có 1 kết quả:

tuì wèi

1/1

tuì wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to abdicate