Có 1 kết quả:

tuì bīng

1/1

tuì bīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to thaw (frozen food)
(2) to bring to room temperature