Có 1 kết quả:

tuì chū yùn xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to decommission