Có 1 kết quả:

tuì huí

1/1

tuì huí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to return (an item)
(2) to send back
(3) to go back