Có 1 kết quả:

tuì xí

1/1

tuì xí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to absent oneself from a meeting
(2) to decline to attend