Có 1 kết quả:

tuì tíng

1/1

tuì tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to retire from the courtroom
(2) to adjourn