Có 1 kết quả:

tuì yì

1/1

tuì yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to retire from the military, sport etc
(2) to demobilize
(3) to decommission
(4) retired from use