Có 1 kết quả:

tuì fáng

1/1

tuì fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to check out of a hotel room