Có 1 kết quả:

tuì huàn

1/1

tuì huàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to replace a purchase
(2) to exchange a purchase