Có 1 kết quả:

tuì kuǎn

1/1

tuì kuǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to refund
(2) refund