Có 1 kết quả:

tuì shuǐ

1/1

tuì shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to divert water
(2) to drain

Một số bài thơ có sử dụng