Có 1 kết quả:

tuì shāo yào

1/1

tuì shāo yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

antipyretic (drug to reduce fever, such as sulfanilamide)