Có 1 kết quả:

tuì piàn

1/1

tuì piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to eject (media player)