Có 1 kết quả:

tuì piào

1/1

tuì piào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bounce (a check)
(2) to return a ticket
(3) ticket refund