Có 1 kết quả:

tuì suō

1/1

tuì suō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shrink back
(2) to cower