Có 1 kết quả:

tuì jiǎo

1/1

tuì jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make restitution