Có 1 kết quả:

tuì suō ㄊㄨㄟˋ ㄙㄨㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to shrink back
(2) to cower