Có 1 kết quả:

tuì gēng huán lín

1/1

Từ điển Trung-Anh

restoring agricultural land to forest