Có 1 kết quả:

tuì luò

1/1

tuì luò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to subside