Có 1 kết quả:

tuì xíng

1/1

tuì xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recede
(2) to degenerate
(3) to regress