Có 1 kết quả:

tuì xíng xìng

1/1

tuì xíng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) degenerative
(2) retrograde