Có 1 kết quả:

tuì dìng

1/1

tuì dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cancel (a booking)
(2) to unsubscribe (from a newsletter etc)