Có 1 kết quả:

tuì ràng

1/1

tuì ràng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to move aside
(2) to get out of the way
(3) to back down
(4) to concede