Có 1 kết quả:

tuì huò

1/1

tuì huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to return merchandise
(2) to withdraw a product