Có 1 kết quả:

tuì lù

1/1

tuì lù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a way out
(2) a way to retreat
(3) leeway