Có 1 kết quả:

tuì huán

1/1

tuì huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to return (sth borrowed etc)
(2) to send back
(3) to refund
(4) to rebate