Có 1 kết quả:

tuì dǎng

1/1

tuì dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to withdraw from a political party