Có 1 kết quả:

sòng shàng guǐ dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

to send into orbit