Có 1 kết quả:

sòng qì

1/1

sòng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)