Có 1 kết quả:

sòng gěi

1/1

sòng gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to send
(2) to give as a present