Có 1 kết quả:

sòng huán

1/1

sòng huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to return
(2) to give back
(3) to send back
(4) to repatriate