Có 1 kết quả:

shì rén

1/1

shì rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(said of a woman) to marry (old)