Có 1 kết quả:

shì wēn

1/1

shì wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thermophile (e.g. bacteria)
(2) heat-loving