Có 1 kết quả:

táo běi zhě

1/1

táo běi zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

North Korean refugee