Có 1 kết quả:

táo zāi bì nàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to seek refuge from calamities