Có 1 kết quả:

táo cuàn wú zōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to disperse and flee, leaving no trace