Có 1 kết quả:

nì chǎn

1/1

nì chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) traitor's property
(2) breech delivery