Có 1 kết quả:

nì dìng lǐ

1/1

nì dìng lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

converse theorem (math.)