Có 1 kết quả:

nì chā

1/1

nì chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adverse trade balance
(2) trade deficit