Có 1 kết quả:

nì duàn céng

1/1

nì duàn céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reverse fault (geology)
(2) compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees