Có 1 kết quả:

xuǎn rù

1/1

xuǎn rù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) selected (for admission)
(2) elected