Có 1 kết quả:

xuǎn chū ㄒㄩㄢˇ ㄔㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to pick out
(2) to select
(3) to elect