Có 1 kết quả:

xuǎn shì

1/1

xuǎn shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) selected outstanding scholars (in former times)
(2) cream of the crop