Có 1 kết quả:

xuǎn pài

1/1

xuǎn pài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to select
(2) to detail
(3) to set apart
(4) to appoint