Có 1 kết quả:

xuǎn piào

1/1

xuǎn piào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a vote
(2) ballot
(3) CL:張|张[zhang1]