Có 1 kết quả:

xùn sè

1/1

xùn sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

inferior (often in the combination 毫無遜色|毫无逊色, not in the least inferior)