Có 1 kết quả:

tòu liàng ㄊㄡˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) shining
(3) translucent
(4) crystal clear