Có 1 kết quả:

tòu zhī

1/1

tòu zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bank) overdraft